Természettudományi foglalkozások

FEOR-kód 216

Foglalkozások

2161 - Fizikus

Megfigyeli, leírja, és kísérletezés útján reprodukálja az anyagi világ jelenségeit, elméleti modelleket alkot, ellenőriz és az eredményeket az iparban, az egészségügyben vagy más területen alkalmazza. Kutatást végez az anyaggal, a térrel, az idővel, az energiával, az erővel, e fizikai jelenségek kölcsönhatásaival kapcsolatos fogalmak, elméletek és operatív módszerek kidolgozását és továbbfejlesztését végzi.

2162 - Csillagász

A matematika és a fizika alapelveinek alkalmazásával a naprendszerről, a bolygókról, a csillagokról és a galaxisokról nyer új információkat, bővíti ismereteinket a világegyetem kialakulásáról, fejlődéséről, jelenlegi állapotáról, illetve a légi és a tengeri navigáció számára adatbázisokat állít össze.

2163 - Meteorológus

Időjárási, éghajlati és más légköri jelenségekkel és folyamatokkal kapcsolatos megfigyeléseket, kutatásokat végez, az atmoszféra eseményeinek fizikai törvényszerűségeit vizsgálja, időjárási előrejelzéseket és veszélyjelzéseket készít, tájékoztatja a légi közlekedést, a vízügyi szerveket, az időjárás-érzékeny ipari üzemeket, a mezőgazdaságot, valamint a lakosságot, meteorológiai információkkal segíti az ipari (vegyi, nukleáris) katasztrófák elhárítását.

2164 - Kémikus

Kémiai, biokémiai, biofizikai folyamatokkal kapcsolatos kutatásokat végez, új anyagokat, vegyületeket és eljárásokat dolgoz ki, minőségi és mennyiségi analíziseket végez a szerves, szervetlen, általános biokémia, fizikai-kémia, biofizika és más kémiai területen, illetve a kémia határterületeivel összefüggésben.

2165 - Geológus

Vizsgálja a földtörténet folyamatait, a földkéreg szerkezetét, összetételét és a föld belsejében végbemenő folyamatokat; programokat dolgoz ki a szénhidrogének, ásványi anyagok és a felszín alatti vízkészletek lelőhelyének felderítésére, a föld hasznosítható nyersanyagainak felszínre hozatalára; valamint kutatásokat végez az anyagok változásaival, az ezeket előidéző tényezőkkel, az észlelhető biológiai viszonyokkal és a változások nyomán bekövetkező fejlődéssel kapcsolatban, továbbá fogalmakat, elméleteket és operatív módszereket dolgoz ki.

2166 - Matematikus

Kutatásokat folytat, fejleszt, vagy bővíti a matematikai fogalmakat, elméleteket, működési modelleket és technikákat. Tudását sokféle feladatkörben alkalmazza a műszaki tudományoktól az üzleti élet területén át a társadalom- és egyéb tudományágakig a jellemző problémák modellezésében, megoldásában.

2167 - Biológus, botanikus, zoológus és rokon foglalkozású

Élő szervezetek és ezek egymás közötti, illetve a környezettel szembeni kölcsönhatásainak tanulmányozásával foglalkozik, és az így szerzett ismereteket alkalmazza humán-egészségügyi és környezeti problémák megoldására, különféle területeken, többek között a botanika, zoológia, ökológia, tengerbiológia, genetika, immunológia, farmakológia, toxikológia, fiziológia, bakteriológia és virológia területén dolgozik.

2168 - Környezetfelmérő, -tanácsadó

Az emberi tevékenységnek a környezetre gyakorolt hatásait tanulmányozza és értékeli, méri többek között a levegő-, víz- és zajszennyezést, a talajszennyezést, az éghajlatváltozást, a mérgező hulladékot és a természeti erőforrások kimerülését és pusztulását, továbbá a megelőzés összetett feladatait végzi, környzetbarát technológiát dolgoz ki, irányítja a környzetkárosító hatások megelőzésének, mérséklésének folyamatát.

2169 - Egyéb természettudományi foglalkozású

Ide tartoznak a 216-os alcsoportból a máshová be nem sorolható természettudósok.

Keresés