Geológus

FEOR-kód 2165-00

Bemutatás

Vizsgálja a földtörténet folyamatait, a földkéreg szerkezetét, összetételét és a föld belsejében végbemenő folyamatokat; programokat dolgoz ki a szénhidrogének, ásványi anyagok és a felszín alatti vízkészletek lelőhelyének felderítésére, a föld hasznosítható nyersanyagainak felszínre hozatalára; valamint kutatásokat végez az anyagok változásaival, az ezeket előidéző tényezőkkel, az észlelhető biológiai viszonyokkal és a változások nyomán bekövetkező fejlődéssel kapcsolatban, továbbá fogalmakat, elméleteket és operatív módszereket dolgoz ki.

Jellemző tevékenységek

 • meghatározza a Föld kialakulását befolyásoló folyamatokat, a földkéreg tulajdonságait
 • vizsgálja az ásványi anyagok, nyersanyagok, ércek, kőzetek, kövületek, ősmaradványi minták és a vizek előfordulását
 • földtani-, mérnökgeológiai térképezéseket, modelleket készít
 • felkeresi a geológiai objektumokat, lelőhelyeket
 • megállapítja a lelőhelyek méreteit
 • nyersanyagprognózist készít
 • gazdaságossági számításokat végez
 • mintát vesz műszeres, illetve analitikai célokra
 • földtani, geofizikai, laboratóriumi méréseket, anyagvizsgálatokat végez
 • mérési adatokat, eredményeket elemez, értékel és értelmez
 • ábrázolja, dokumentálja a vizsgálati eredményeket
 • megvalósíthatósági és hatásvizsgálati tanulmányt, tervdokumentációt készít
 • megtervezi a hasznosítható nyersanyagok kitermelését, a vizek összegyűjtését és elvezetését
 • irányítja a kutatást, illetve a kitermelést, projekteket szervez
 • munkacsoportokat alakít ki, együttműködést szervez, műszaki ellenőrzését végez
 • környezetvédelmi állapotfelmérést, felülvizsgálatot, kockázatelemzést végez
 • földtani veszélyforrásokat elemez, vizsgál (pl. vulkánok működése, földrengések nyomán fellépő földmozgások)
 • előrejelzést, illetve kárelhárítási tervet készít
 • műszaki fejlesztést végez
 • kutatási terveket, szakvéleményeket készít


Körülmények

Munkakörnyezet

 • Könnyű fizikai és szellemi munka egyaránt.
 • A munkavégzés részben szabad, természeti munkakörülmények között folyik.
 • Egyes munkaterületeken a természeti és a munkahelyi viszontagságok huzamosabb ideig tartó elviselésére is szükség van, pl.: eső, hideg, lakóhelytől távoli munkaterület, elemi higiénikus feltételek hiánya, kedvezőtlen közlekedési lehetőségek.

Egészségügyi tényezők

 • Könnyű fizikai és szellemi munka egyaránt.
 • A munkavégzés részben szabad, természeti munkakörülmények között folyik.
 • Egyes munkaterületeken a természeti és a munkahelyi viszontagságok huzamosabb ideig tartó elviselésére is szükség van, pl.: eső, hideg, lakóhelytől távoli munkaterület, elemi higiénikus feltételek hiánya, kedvezőtlen közlekedési lehetőségek.

Pszichikai tényezők

 • a számos információ egyidejű elemzése jó figyelemösszpontosítást igényel
 • sokszor komoly anyagi felelősség is terhelheti, ami jelentős idegrendszeri megterheléssel járhat

Várható változások

 • A megújuló energiaforrások kutatása és kiaknázása egyre inkább előtérbe kerül.
 • A geotermikus energiahasznosítás lehetőségeinek kutatása hangsúlyosabbá válik.
 • Elterjed a korszerű technológiák alkalmazása.
 • Környezetvédelmi szempontok erőteljes érvényesülése várható.
 • Előtérbe kerül a természeti katasztrófák következményeinek mérséklésére való törekvés.
 • A föld- és környezettudományi oktatás hangsúlyosabbá válik az oktatásban.
 • Az emberi tevékenységet geológiai hatótényezőként is figyelembe veszik világszerte.
 • A Föld nyersanyag-, víz- és energiakincse iránt soha nem tapasztalt igény lép fel.
 • Fejlettebb technikai feltételek, új módszerek jönnek létre a vízkészletek feltárására, kutatására, kitermelésére.
 • A talaj, a talajvíz, a levegő összetételének ismerete, az emberi egészségre gyakorolt hatások feltárása több tudományág (geológia, geokémia, orvosbiológia) összefogását igényli a jövőben.
 • Az éghajlati változások tendenciáinak, gyakoriságának felismerése alapvető fontosságúvá válik.
 • A nyersanyagellátás fenntarthatósága érdekében új lelőhelyek, környezetkímélő bányászati technológiák bevezetése lesz szükség.
 • Globális környezeti megfigyelő rendszerek működtetése (monitoring), geoinformációs adatbázisok létrehozása szükséges, amivel növelhető a folyamatok előrejelzésének megbízhatósága.

Keresés

Szükséges képességek

Manuális képesség
Matematikai képesség
Térbeli tájékozódás
Figyelem koncentráció
Problémamegoldás
Kreativitás
Stressz tolerancia
Alkalmazkodóképesség
Pontosság, precizitás
Szervezőkészség
Önállóság
Együttműködőképesség
Empátia
Felelősségvállalás
Kommunikációs készség

Jellemző munkamód

Tárgyias 90%
Személyközpontú 10%
Önálló 60%
Csoportos 40%
Irányító 80%
Végrehajtó 20%

Hasonló foglalkozások

Munkakörök

 • Agrogeológus
 • Bányageológus
 • Barlangkutató, geológus
 • Érckutató geológus
 • Földrengéskutató
 • Földtani kutató
 • Földtani szakértő, geológus
 • Geofizikus
 • Hidrogeológus
 • Hidrológus
 • Környezetkutató geológus
 • Kőzetgeológus
 • Nyersanyagkutató geológus
 • Régészeti geológus
 • Szeizmológiai kutatási észlelő
 • Szeizmológus
 • Terepi felvételező geológus
 • Vulkanológus