Középiskolai tanár

FEOR-kód 2421-00

Bemutatás

Középiskolában (gimnáziumban, szakközépiskolában) osztályoknak, tanulócsoportoknak egy vagy több tantárgyat oktat tanítási órák és egyéb foglalkozások keretében.

Jellemző tevékenységek

 • Elkészíti a tanterv alapján a tantárgyak tanmenetét
 • Felkészül az egyes tanítási órákra
 • Feldolgozza, megbeszéli a tananyagot, megtanítja szaktantermi és laboratóriumi foglalkozások, audiovizuális eszközök, számítógépes programok segítségével
 • Kijelöli és ellenőrzi a házi feladatokat
 • Kijavít az írásbeli munkákat
 • Meghallgatja és értékeli a szóbeli feleleteket és beszámolókat
 • Előkészíti, megíratja és értékeli a dolgozatokat
 • Értékeli a tanulók tanulmányi előmenetelét
 • Kapcsolatot tart a szülőkkel, szülői értekezletek, fogadóórák keretében
 • Részt vesz a tantestületi üléseken, szakmai munkaközösségi összejöveteleken, nevelési értekezleteken
 • Szervezi az osztálykirándulásokat, ünnepélyeket, rendezvényeket, egyéb iskolai sport- és kulturális eseményeket


Körülmények

Munkakörnyezet

 • Munkáját jellemzően oktatási intézményben, zárt térben végzi

Egészségügyi tényezők

 • Munkáját jellemzően oktatási intézményben, zárt térben végzi

Pszichikai tényezők

 • Magas stresszterhelés
 • Az iskolákban a tanulók körében fokozódó agresszó
 • Az intézmények szolgáltató szerepének előtérbe kerülésével növekvő terhelés

Várható változások

 • Csökken a gyermeklétszám
 • Az integrált nevelés-oktatás iránti igény növekszik
 • A nagyon eltérő képességek és a tanulói, szülői igények szükségessé teszik a differenciált nevelést-oktatást
 • Az intézmény és a környezet kapcsolata intenzívebbé válik
 • Az intézmények szolgáltató szerepe kerül előtérbe
 • A nevelési-oktatási és képzési tevékenység egyre összetettebbé válik
 • Az oktatástechnikai eszközök fejlődnek, a digitális technika előtérbe kerül
 • A jól képzett szakemberek iránti igény nő a munkaerő- piacon
 • A kulcsképességekkel rendelkező munkavállalók iránti munkaerőpiaci igény nő

Keresés

Szükséges képességek

Manuális képesség
Matematikai képesség
Térbeli tájékozódás
Figyelem koncentráció
Problémamegoldás
Kreativitás
Stressz tolerancia
Alkalmazkodóképesség
Pontosság, precizitás
Szervezőkészség
Önállóság
Együttműködőképesség
Empátia
Felelősségvállalás
Kommunikációs készség

Jellemző munkamód

Tárgyias 0%
Személyközpontú 100%
Irányító 20%
Végrehajtó 80%

Hasonló foglalkozások

Munkakörök

 • Középiskolai fizikatanár
 • Középiskolai földrajztanár
 • Középiskolai informatikatanár
 • Középiskolai magyartanár
 • Középiskolai matematikatanár
 • Középiskolai oktató
 • Középiskolai számítástechnika tanár
 • Középiskolai történelemtanár