Általános iskolai tanár, tanító

FEOR-kód 2431-00

Bemutatás

Oktatja és neveli az általános iskolában tanuló gyermekeket.

Jellemző tevékenységek

 • a tanterv alapján elkészíti a tanmenetet
 • felkészül a tanórákra és a napköziben végzett tevékenységekre (óravázlattal, a tanulási módszerek kiválasztásával, a tanulási környezet kialakításával)
 • audiovizuális és egyéb szemléltető eszközöket, taneszközöket gyűjt, válogat vagy készít
 • biztosítja a tanulók nyugodt órai munkáját, pozitív légkört alakít ki az osztályban, alsó tagozatban hozzászoktatja a gyerekeket a közösségi élethez és tanuláshoz iskolai keretek között
 • a tananyag megtanítására, feldolgozására, megbeszélésére, gyakoroltatására törekedve vezeti a tanórákat, koordinálva az osztály működését
 • kijelöli a tanulandó leckét és a házi feladatokat
 • előkészíti, összeállítja a tananyag elsajátítását ellenőrző kérdéseket, feladatokat, feladatsorokat
 • ellenőrzi és értékeli a tanulói munkát, a tananyag elsajátítását szóbeli és írásbeli feleletek, illetve beszámolók, dolgozatok útján
 • értékeli a tanulók tanulmányi előmenetelét, egyéni teljesítményét, a kiscsoportok, az osztály órai magatartását, szorgalmát
 • tanulásmódszertani segítségadást, tehetséggondozást, tanulói fejlesztést végez
 • kijavítja az írásbeli munkákat, a füzetek, munkalapok, feladatlapok vezetését ellenőrzi
 • fegyelmez és konfliktushelyzeteket kezel, formálja a tanulók egymás közötti kapcsolatait és törekszik a hibás magatartásformák kijavítására
 • osztályfőnöki feladatokat lát el (pl. továbbtanulás segítése)
 • tanórán kívüli feladatokat végez (pl. ügyelet a szünetben, szakkör vezetése, korrepetálás)
 • kapcsolatot tart a szülőkkel (pl.: szülői értekezlet, fogadóóra és családlátogatás keretében)
 • gyermekvédelmi feladatokat lát el, foglalkozik a veszélyeztetett, a szociálisan hátrányos helyzetű gyerekekkel
 • részt vesz a tantestület munkájában (üléseken, nevelési értekezleteken, szervezett továbbképzéseken, munkaterv összeállításában)
 • részt vesz az iskolai programok szervezésében (pl.: osztálykirándulás, ünnepélyek, iskolai sport- és kulturális rendezvények, táborok) foglalkozást szervez, tart (sport, játék, kézműves foglalkozás)
 • nyáron részt vehet a tanulók táboroztatásában, üdültetésében, illetve a diákok szabadidő eltöltéséhez kapcsolódó rendezvényeken
 • továbbképzéseken, konferenciákon való részvétellel, szakirodalom olvasással, önálló tájékozódással bővíti szakmai tudását, ismereteit
 • adminisztrál és nyilvántartásokat vezet (pl: osztálynapló, hiányzások vezetése, összesítése


Körülmények

Munkakörnyezet

 • Könnyű munka az iskola külső - belső helyszínein (pl. osztályterem, ebédlő, díszterem, tanári szoba, folyosó, szertár, udvar, tornaterem, sportpálya), illetve az intézménytől független helyszíneken.
 • Munkájának egy részét (felkészülés, dolgozatjavítás stb.) otthon, illetve egyéb, a felkészülést segítő helyszíneken végzi.
 • Munkanapjainak nagy részét a gyermekek társaságában tölti.
 • Átlagos munkarendben dolgozik, meghatározott heti óraszámban.
 • A tanítás rendszerint délelőtt folyik, de gyakoriak a délutáni, időnként esti vagy hétvégi, esetleg több napos elfoglaltságok is (pl. kirándulás, táboroztatás).

Egészségügyi tényezők

 • Könnyű munka az iskola külső - belső helyszínein (pl. osztályterem, ebédlő, díszterem, tanári szoba, folyosó, szertár, udvar, tornaterem, sportpálya), illetve az intézménytől független helyszíneken.
 • Munkájának egy részét (felkészülés, dolgozatjavítás stb.) otthon, illetve egyéb, a felkészülést segítő helyszíneken végzi.
 • Munkanapjainak nagy részét a gyermekek társaságában tölti.
 • Átlagos munkarendben dolgozik, meghatározott heti óraszámban.
 • A tanítás rendszerint délelőtt folyik, de gyakoriak a délutáni, időnként esti vagy hétvégi, esetleg több napos elfoglaltságok is (pl. kirándulás, táboroztatás).

Pszichikai tényezők

 • az egésznapos gyermekzsivaly elviselése érzelmileg megterhelő lehet aminek a feldolgozása nagy érzelmi stabilitást és pozitív szemléletet igényel
 • a gyermekekkel való foglalkozás toleranciát, megbízhatóságot, kiegyensúlyozottságot kíván
 • a türelmet, önuralmat próbáratevő gyermeki viselkedésformák előítélet mentes kezelése jó humorérzékkel és kreativitással
 • a lelkiismeretesség, alaposság, elővigyázatosság és a segítőkészség elengedhetetlen ebben a munkakörben
 • a tanév rendjéhez, a tanítási órákhoz, illetve egyéb iskolai szervezett programok időbeosztásához való alkalmazkodás
 • az elvégzett munka eredménye, sikeressége sokszor csak hosszú távon érzékelhető, ami nagy türelmet, kitartást igényel
 • ha az intézmény és a gyermekek érdeke úgy kívánja, az előre nem tervezett feladatokhoz is rugalmasan kell alkalmazkodni
 • a különböző kultúrákhoz, szociális réteghez tartozó, sajátjától távolabb álló értékrendet követő családok elfogadása
 • határozott, de önkritikus viselkedés szükséges
 • gyors helyzetfelismerés és reagáló képesség szükséges az esetleges veszélyhelyzetek elhárításához
 • a „stressz”-faktorhoz tartozik a szűk térben, sok tanulóval órákon keresztül végzett nagy felelősségű munka, amelyhez jelentős adminisztráció is társul.

Várható változások

 • Főként anyagi, finanszírozási, valamint a gyermekszám csökkenésével kapcsolatos problémák miatt egyre több iskola kénytelen kapuit bezárni, tanulóit egy-egy körzeti iskolába küldeni.
 • A tendenciához a tanárok / nyelvtanárok iránti kereslet is igazodik, hiszen a kisebb településeken, fogyó népességű falvakban illetve kisebb iskolákban egyre kevesebb pedagógus érezheti állását biztonságban.
 • A közoktatási intézményekben oktatók iránti kereslet függ az ország gazdaságától, az aktuális oktatáspolitikai céloktól, és az oktatásra fordított összeg nagyságától.
 • A pedagógus pálya korábban életpályának számított, azonban napjainkban sok tanár keres más lehetőséget, főként kereseti megfontolások miatt, sokan eleve pályaelhagyók, illetve soha nem akartak a pályára lépni.
 • Különösen jó lehetőségei vannak a nyelvtanároknak, hiszen fordítói, lektori és tolmács, valamint tanintézeten kívüli oktatásból, magánoktatói tevékenységi területekre viszonylag könnyen tudnak váltani.
 • Az oktatásban is egyre nagyobb szerepet kap a számítástechnikai ismeret, ami segíti, hogy óráikat modern eszközök (kivetítés, számítástechnikai programok) segítségével hatékonyabban tudják megtartani.
 • Különösen fontos, hogy a tanítók a környezettudatos magatartás átadására törekedjenek, rendelkezzenek társadalmi érzékenységgel, a másság iránti toleranciával, egészséges életvitelükkel mutassanak példát tanítványaiknak.

Keresés

Szükséges képességek

Manuális képesség
Matematikai képesség
Térbeli tájékozódás
Figyelem koncentráció
Problémamegoldás
Kreativitás
Stressz tolerancia
Alkalmazkodóképesség
Pontosság, precizitás
Szervezőkészség
Önállóság
Együttműködőképesség
Empátia
Felelősségvállalás
Kommunikációs készség

Jellemző munkamód

Tárgyias 20%
Személyközpontú 80%
Önálló 50%
Csoportos 50%
Irányító 90%
Végrehajtó 10%

Hasonló foglalkozások

Munkakörök

 • Általános iskolai biológiatanár
 • Általános iskolai énektanár
 • Általános iskolai földrajztanár
 • Általános iskolai informatika-tanár
 • Általános iskolai magyartanár
 • Általános iskolai matematikatanár
 • Általános iskolai nyelvtanár
 • Általános iskolai számítástechnika tanár