Helyi önkormányzat választott vezetője

FEOR-kód 1122-00

Bemutatás

A képviselőtestület vagy a választópolgárok által választott képviselőként, illetve vezetőként jegyzők segítségével irányítja a települési önkormányzat hivatalát és ellátja államigazgatási feladatait.

Jellemző tevékenységek

 • Megválasztását követően esküt tesz a képviselő-testület előtt.
 • Megbízatását főállásban látja el.
 • Meghatározza a hivatal feladatait, javaslatot tesz a szervezeti felépítésre, a hivatal munkarendjére, az ügyfélfogadás rendjére és a az ügyviteli rend szabályozására.
 • Dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben, hatósági jogkörökben.
 • Összehívja a képviselőtestületet és elnököl a testület ülésein.
 • Részt vesz a képviselőtestületi döntések előkészítésében és gondoskodik az önkormányzatra vonatkozó törvényi előírások maradéktalan betartásáról, végrehajtásukról.
 • A bizottságok tevékenysége előkészítése és összehangolása érdekében gondoskodik a megfelelő tájékoztatásukról, ellenőrzi a bizottságok határozatainak, javaslatainak intézését, a bizottságokkal kapcsolatos hivatali tevékenységet.
 • Önkormányzati tevékenységét a képviselő-testület irányítása és ellenőrzése alatt látja el, tehát a képviselő-testület utasíthatja.
 • Ügyel arra, hogy ne terhelje konfliktus a képviselőtestülettel.
 • figyelemmel kíséri a képviselők által beterjesztett javaslatok, bejelentések intézését, előmozdítja, hogy a képviselők a szükséges segítséget és tájékoztatást az érintett az érintett önkormányzati szervektől megkapják.
 • Javaslatot tesz az önkormányzat bevételeinek növelésére és a kiadások csökkentésére, a közszolgáltatások színvonalának emelésére, a terület vonzerejének javítására.
 • Kinevezi a hivatal dolgozóit, ellenőrzi az alárendelt önkormányzati tisztviselők tevékenységét, gyakorolja a munkáltatói jogokat.
 • Felel a gazdálkodás szabályszerűségéért.
 • Képviseli a települést, illetve megyét a különböző fórumokon.
 • Rendszeres kapcsolatot tart a bizottsági tagokkal, a lakossággal és más államigazgatási szervezetekkel.
 • Törvényben vagy törvény felhatalmazása alapján kormányrendeletben előírt esetekben honvédelmi, polgári védelmi, katasztrófa-elhárítási ügyekben részt vesz az országos államigazgatási feladatok helyi irányításában és végrehajtásában.
 • Részt vesz a különböző ünnepségeken és rendezvényeken, beszédet mond.
 • Részt vesz a lakossági fórumokon és nyilvánosan válaszol a feltett kérdésekre.
 • Biztosítja az általa képviselt választók, illetve területek érdekeinek érvényesülését.
 • A képviselő rendszeres kapcsolatot tart választóival és a pártjával.
 • Kiemelt feladatként gondoskodik a településfejlesztésről, és a közszolgáltatások szervezéséről, továbbá együttműködik a társadalmi szervekkel és a lakosság önszereződő közösségeivel.


Körülmények

Munkakörnyezet

 • Állandóan zárt térben, irodában végzett munka

Egészségügyi tényezők

 • Állandóan zárt térben, irodában végzett munka

Pszichikai tényezők

 • Jó figyelemösszpontosítási képesség szükséges az indítványok és jogszabályok értelmezéséhez
 • Jó kombinációs készség szükséges az összefüggések felismeréséhez
 • Az egyéni megítélésem alapuló döntések fokozzák a stresszt

Várható változások

 • Tárgyalóképes, magas szintű nyelvi kifejezőkészség írásban és szóban
 • A gyorsan változó gazdasági és társadalmi folyamatok miatt egyre fontosabb a stressz tűrő képesség
 • Fontos az új iránti fogékonyság
 • Nő a rugalmasság és a szervezőkészség iránti igény
 • Kisebb testület, egyre kevesebb, vagy nincs segítő munkatárs, ezért nő a munkaterhelés

Keresés

Szükséges képességek

Manuális képesség
Matematikai képesség
Térbeli tájékozódás
Figyelem koncentráció
Problémamegoldás
Kreativitás
Stressz tolerancia
Alkalmazkodóképesség
Pontosság, precizitás
Szervezőkészség
Önállóság
Együttműködőképesség
Empátia
Felelősségvállalás
Kommunikációs készség

Jellemző munkamód

Tárgyias 40%
Személyközpontú 60%
Önálló 20%
Csoportos 80%
Irányító 0%
Végrehajtó 100%

Hasonló foglalkozások

Munkakörök

 • Alpolgármester
 • Főpolgármester
 • Kisebbségi önkormányzat elnöke, elnökhelyettese
 • Kisebbségi önkormányzati képviselő
 • Megyei alelnök
 • Polgármester