Egyházi vezető

FEOR-kód 1132-00

Bemutatás

Az egyházi (hitközségi) vezető egyháza szervezeti hierarchiájának irányító szintjén áll. Vezető szerepét felekezettől függően egyedül vagy testületben gyakorolja.

Jellemző tevékenységek

 • Az irányítása alá tartozó területen irányítja és szervezi egyháza (illetve felekezete, vallási közössége) lelkészi munkáját és vallási tevékenységét.
 • Döntéseket hoz egyháza életét, működését érintő kérdésekben (tanácsadók bevonásával) egyedül, testületben vagy egyházmegyéje, egyházkerülete lelkészeinek bevonásával.
 • Döntési hatáskörébe tartozik valamennyi, az egyházat érintő egyházpolitikai kérdés, beleértve a tanbeli, a tanértelemzésbeli, szervezeti és személyi kérdéseket is.
 • Döntéseit a hierarchiában felette álló személy vagy testület elé terjeszti jóváhagyásra, döntéseiben véleményüket figyelem beveszi.
 • Az alárendelt egyházi szervezet segítségével végrehajtja a meghozott döntéseket.
 • Egyházi vezetőként képviseli egyházmegyéjét, egyházkerületét, egyházát a nemzetközi egyházi szervezetek, az ország vezetése előtt, vagy országos és magasabb szintű gyűléseken, tanácskozásokon.
 • Konzultál az állami vezetőkkel, a vezető politikusokkal és a többi egyház hasonló szintű képviselőivel az ország egészét érintő, illetve az állam és az egyház viszonyára, valamint együttműködésük területeire vonatkozó kérdésekről (pl.: oktatás, karitatív és szociális tevékenység).
 • Kapcsolatot tart területe világi vezetőivel (országos, megyei, helyi önkormányzatok vezetői).
 • Irányító, vezető munkáján túl felekezetenként változó mértékben és gyakorisággal papi (lelkészi) feladatokat is ellát.
 • Rendszeres kapcsolatot tart hívőkkel és a támogatókkal.
 • Lelki és erkölcsi támogatást nyújt a vallási közösség tagjainak, beleértve a lelkészeket, az egyházi szervezet tagjait is.
 • Ellenőrzi az alárendelt szervezet munkáját.
 • Részt vesz a vallásoktatásban, illetve felügyeli azt.
 • Gondoskodik az alárendelt szervezet működéséhez szükséges forrásokról.
 • Az alárendelt egyházi szervezet tevékenységéről a hierarchiában felette álló személynek vagy testületnek rendszeresen beszámol.


Körülmények

Munkakörnyezet

 • Zárt térben és szabadan végzett munka

Egészségügyi tényezők

 • Zárt térben és szabadan végzett munka

Pszichikai tényezők

 • Jó figyelemösszpontosítási képesség szükséges a ceremóniák elvégzéséhez
 • A hívek meghallgatása, a gyónás növelheti a belső felszültséget
 • Az egyéni megítélésem alapuló döntések fokozzák a stresszt

Várható változások

 • Tárgyalóképes, magas szintű nyelvi kifejezőkészség írásban és szóban
 • A gyorsan változó gazdasági és társadalmi folyamatok miatt egyre fontosabb a stressz tűrő képesség
 • Az egyházban is fontos az új iránti fogékonyság
 • Nő a rugalmasság és a szervezőkészség iránti igény
 • A kevesebb a segítő, ezért nő a munkaterhelés.

Keresés

Szükséges képességek

Manuális képesség
Matematikai képesség
Térbeli tájékozódás
Figyelem koncentráció
Problémamegoldás
Kreativitás
Stressz tolerancia
Alkalmazkodóképesség
Pontosság, precizitás
Szervezőkészség
Önállóság
Együttműködőképesség
Empátia
Felelősségvállalás
Kommunikációs készség

Jellemző munkamód

Tárgyias 90%
Személyközpontú 10%
Önálló 20%
Csoportos 80%
Irányító 0%
Végrehajtó 100%

Hasonló foglalkozások

Munkakörök

 • Apát
 • Bíboros érsek
 • Egyházelnök
 • Egyházkerületi vezető
 • Elnök-püspök
 • Érsek
 • Esperes
 • Főrabbi
 • Megyéspüspök
 • Országos egyházi vezető
 • Püspök
 • Szuperintendens
 • Tábori püspök
 • Zsinat lelkészi elnöke